Därför är behovet stort av innergårdsrenoveringar

Även om behovet av bostäder på olika orter förändras övertid är det nästan alltid en bostadsbrist i storstäderna. Det beror på en stark expansion av dessa städer och att befolkningsmängden ökar snabbare än vad städerna är byggda för att klara av. Det skapar även större krav på snabba och flexibla lösningar vilket ökat efterfrågan på innegårdsrenoveringar.

Även om bostadsbristen är stor i flera storstäder så står Stockholm ut ur mängden. I staden är bostadsköerna så långa till hyresrätterna att många redan tidigt ger upp tanken att få ett första handskontrakt hos en kommunal hyresvärd. Att köpa bostad är ett alternativ men då fler ger sig in på den marknaden pressas priserna upp enormt och priset per kvadratmeter i populära områden tar nya rekord varje år.

Samtidigt har Stockholm en låg arbetslöshet och möjligheterna att få jobb är goda oavsett utbildningsnivå. Det gör att allt fler väljer att flytta till staden när arbete inte finns på den ort man för närvarande bor i.

Ombyggnationer och tillbyggnationer skapar nya möjligheter

Denna tillströmning av människor skapar ett stort behov av nya bostäder. Ett flertal nya bostadsområden i Stockholm byggs även upp eller byggs om. Vid ombyggnation sker det för att höja standarden, statusen i området samt möjliggöra att fler kan få bostad. Inte sällan byggs flerfamiljshus om till ett flertal mindre lägenheter.

När äldre bostadsområden eller enstaka bostadshus renoveras skapas därmed nya förutsättningar. De innergårdar som tidigare mötte behoven hos storfamiljerna ska nu möta behovet från studenter och personer som av annan anledning bor i mindre ettor. Ökat behov av innergårdsrenoveringar har därmed vuxit fram som ett indirekt resultat av bostadsbristen. Detta inte enbart när bostäder byggs om och får annan funktion utan även i andra sammanhang.

Ett exempel är hur loftgångar, källare och garage delvis byggs om till bostäder. Dessa utrymmen hade tidigare en helt annan funktion vilket gör att någon innergård, balkong eller annat sätt att få ta del av naturen inte funnits. Till viss del har därför innergårdar skapats delvis på tak och på andra utrymmen där människor tidigare inte ens befunnit sig.

Även logistisk behöver städerna förändras rejält för att möta den större befolkningsmängden. Detta gäller inte minst storstäderna där Stockholm ännu en gång kan visas som ett tydligt exempel. Det handlar inte bara om omdragningar av större vägar, nya tunnelbanestationer och liknande utan även mindre förändringar som påverkar bostadsbyggandet.

Med stora ombyggnationer och nybyggnationer för att möta den större befolkningsmängden kommer alltså behovet av att anpassa de boendes närmiljö på ett tydligt sätt. Det märker ett flertal företag av som arbetar inom denna bransch – däribland de som arbetar med innergårdsrenoveringar.

26 Nov 2017