Har du behov av att sanera mark?

Det kan finnas många skäl till att mark behöver saneras. Det kan finnas rester av miljöfarligt avfall på en tomt. Kanske har du köpt en fastighet som använts till något helt annat tidigare?

Ibland vet man inte vad som har hänt på ett markområde. Kanske har det legat en verkstad på platsen, där man har använt kemikalier eller andra giftiga material. De kan ha hamnat i marken både av misstag eller okunskap. Områden som ofta kräver sanering är till exempel militära anläggningar, bensinstationer eller drivmedelsanläggningar. Har du kanske en markplätt som du vill odla på, men som du misstänker är förorenad? Det känns inte bra att ha en odling där marken är förorenad. Har du behov av marksanering? Kontakta en professionell firma inom sanering.

Totalentreprenad inom marksanering

En sanering av mark utförs på många olika sätt, beroende på omständigheterna. Det är allt från handgrävning i trånga utrymmen till större områden där stora maskiner kan användas. Om man vill initiera ett projekt för sanering ska ett åtgärdsprogram upprättas i samarbete med miljöförvaltningen i den aktuella kommunen.

Om ett område ska bebyggas måste marken vara fri från föroreningar. Det kan handla om metaller, oljor, bensin, diesel eller PCB. Hälsofarliga och miljöfarliga ämnen saneras innan marken kan användas.

Innan saneringen görs en inspektion för att få en uppfattning om hur omfattande föroreningen är. Prover tas, och man avgränsar så att området inte blir större än nödvändigt. Handlar det om attraktiva områden kan en sanering öka värdet betydligt på den aktuella marken.

19 Mar 2021