Ren ventilation ger ren luft

Att inomhusklimatet är bra gynnar alla. Ren luft spelar stor roll för människors hälsa och ren luft förutsätter en ren ventilation. Det finns ett regelsystem som ska säkerställa detta.

Den luft vi andas in är själva förutsättningen för livet. Det är naturligtvis också så att kvalitén på luften påverkar vår hälsa. För ett antal år sedan visade undersökningar att inomhusluften i både många lokaler och i våra hem inte var den bästa. Partiklar av mindre trevliga slag gjorde luften sämre.

När inomhusklimatet blir sämre påverkas människors och djurs hälsa negativt. I förlängningen kan det också uppstå skador på material i fastigheter. Innehåller luften exempelvis alltför höga halter fukt kan det starta tillväxt av mögel.

Följden av dessa upptäckter om inomhusluften blev att man valde att införa så kallade OVK-besiktningar. Ventilationen gås igenom av behörig personal så att åtgärder kan vidtas.

Hur åtgärdas ett ventilationssystem?

En OVK-besiktning ska genomföras med olika intervall beroende på vilka ändamål fastigheter används till och vilken typ av ventilation som används. Det rör sig om intervall på antingen 3 eller 6 år. Det kortare intervallet gäller lokaler för vård/omsorg och förskolor. En behörig besiktningsman undersöker ventilationen och skriver sedan protokoll.

Om anmärkningar och problem upptäckts skall dessa ha åtgärdats inom sex månader från protokollets upprättande. När de åtgärdats får fastighetsägaren ett intyg som kan sättas upp i de aktuella lokalerna.

Det finns inte bara hälsovinster när det gäller ren och välfungerande ventilation. Det ger också en rejäl positiv påverkan på värmekostnaderna. Detta gäller även privata bostäder. Läs mer om OVK-besiktning på denna sida: ovkbesiktning.nu

15 Feb 2021